ArcelorMittal Tubular Products Karviná a.s. arcelormittal.com tubular.arcelormittal.com Kontakty

O společnosti

 • Banner

  Politika jednání skupiny

  Společnost ArcelorMittal Tubular Products Karviná a.s. je integrovaný hutní podnik
 • Banner

  Výroba

  Společnost ArcelorMittal Tubular Products Karviná a.s. podniká ve výrobě a prodeji podélně svařovaných ocelových tenkostěnných profilů a trubek a tenkostěnných otevřených profilů
 • Banner

  Historie společnosti

  1918 - Vznik společnosti se váže k roku 1918, kdy na území dnešní společnosti vyrostly první objekty na výrobu vagónů
 • Banner

  Bezpečnost na prvním místě

  Bezpečnost práce a ochrana zdraví zaměstnanců je prioritou společnosti číslo jedna

Podmínky přístupu

ÚVOD
Společnost AMTP Karviná provozuje tyto webové stránky, aby umožnila obchodním partnerům, zájemcům i ostatním subjektům získat informace o společnosti, skupině ArcelorMittal, vyráběných produktech a poskytovaných službách.

PODMÍNKY
Váš přístup na tyto stránky a využití možností, které tyto webové stránky nabízejí, podléhá následujícím podmínkám a všem relevantním zákonům. Tím, že jste tyto webové stránky vyhledali a procházíte jimi, tyto podmínky bezvýhradně přijímáte. Pokud s nimi nesouhlasíte, nepoužívejte tyto webové stránky.

AMTP Karviná si vyhrazuje právo tyto podmínky kdykoli změnit tím, že tento text zaktualizuje, bez jakéhokoliv předchozího upozornění. Je tedy na vás, abyste pravidelně navštěvovali tuto stránku a kontrolovali si aktuální podmínky, kterými jste vázáni.

AUTORSKÁ PRÁVA
Materiály zobrazené či uvedené na těchto webových stránkách, mimo jiné včetně veškerých dokumentů, souborů, grafiky, zařízení, kódu, log, audia, videa, softwaru a obecného vzhledu serveru, jsou předmětem autorských práv vlastněných AMTP Karviná či jinou společností ze skupiny ArcelorMittal, pokud není uvedeno jinak.

Informace z těchto webových stránek můžete stahovat, prohlížet a tisknout pouze v jedné kopii pro nekomerční, soukromé použití a za předpokladu, že na veškerých kopiích či výňatcích těchto dokumentů zůstanou zachována veškerá upozornění na autorská či jiná vlastnická práva a výhrady, jež jsou na nich uvedeny. Jiný způsob použití těchto stránek podléhá předchozímu písemnému souhlasu AMTP Karviná. Neschválené použití je výslovně zakázáno a může zakládat porušení autorského práva, práva k ochranným známkám i jiných práv k duševnímu vlastnictví.

Jakákoli korespondence, kterou s AMTP Karviná prostřednictvím těchto webových stránek uskutečníte, či materiál na ně zaslaný e-mailem či jinak, nebudou považovány za důvěrné, pokud nebude dohodnuto jinak. To, co zašlete, může být použito mimo jiné k zveřejnění, přenosu, vysílání a umístění na webu. AMTP Karviná může volně užít jakékoli myšlenky, koncepce, know-how či metody uvedené v jakémkoli sdělení pro jakýkoliv účel bez omezení.

Odkazy na tyto webové stránky jsou povoleny, pokud o svém záměru předem informujete AMTP Karviná. AMTP Karviná si vyhrazuje právo kdykoliv zakázat i již vytvořený odkaz. AMTP Karviná žádným způsobem nepřebírá odpovědnost za webové stránky, z nichž je odkaz činěn.

Tyto webové stránky mohou obsahovat odkaz na jiné, cizí webové stránky. AMTP Karviná žádným způsobem nepřebírá odpovědnost za tyto webové stránky.

SPOLEHLIVOST INFORMACÍ
AMTP Karviná vytvořila a provozuje tyto stránky podle svých nejlepších znalostí a vynakládá maximální úsilí, aby zajistila spolehlivost a přesnost informací na těchto stránkách publikovaných, přesto může dojít k technickým nepřesnostem či jiným chybám a AMTP Karviná nemůže garantovat za všech okolností úplnost, přesnost, spolehlivost webových stránek, informací a produktů, jejich vhodnost pro specifické účely nebo neexistenci virů na webových stránkách.

AMTP Karviná si vyhrazuje právo kdykoliv webové stránky a informace na nich pozměnit, případně je znepřístupnit, ukončit provozování, a to bez předchozího oznámení.

OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI
Přístup na tyto webové stránky a jejich používání uskutečňujete na vlastní riziko. AMTP Karviná, její zaměstnanci a nikdo další neodpovídá za škody vzniklé na základě či v souvislosti s přístupem, využitím či nemožností využití těchto webových stránek, jakýmikoliv materiály, informacemi čí doporučeními, které se na těchto stránkách objeví, rozhodnutími, které jste mohli založit na informacích uvedených na těchto webových stránkách, s chybami či výpadky provozu či nabízených služeb, viry objevivšími se na webových stránkách, atd. Toto omezení odpovědnosti se vztahuje na veškeré typy náhrady škody bez ohledu na jejich druh.

OCHRANA A VYUŽITÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

• Úvod
Při vaší návštěvě těchto webových stránek nejsou o vás automaticky shromažďovány žádné osobní ani citlivé údaje. Mohou však být zaznamenány údaje typu: vaše IP adresa, jméno vašeho poskytovatele internetových služeb, operační systém počítače a typ vašeho internetového prohlížeče, datum a trvání vaší návštěvy apod.

• Osobní údaje
Pravidlem je, že k prohlížení webových stránek nemusíte AMTP Karviná poskytnout své osobní údaje jako jméno, adresu či emailovou adresu. Některé služby či přístup k určitým aplikacím však mohou být vázány na sdělení určitých dat a údajů, které nám sami dobrovolně poskytnete. AMTP Karviná a skupina ArcelorMittal tyto údaje využijí pouze k účelům uvedeným tam, kde byly poskytnuty. Příležitostně mohou být uvedené informace použity k tomu, abychom se s vámi spojili, informování o činnosti AMTP Karviná a skupiny ArcelorMittal či k dokonalejšímu zjištění vašich potřeb a následnému zlepšení našich produktů a služeb.

• Využití souborů cookie
Cookie je textový soubor, který server uloží na váš pevný disk.Tento webový server využívá soubory cookie, aby stránky přizpůsobil vašim potřebám. Cookie usnadňuje práci s webovými stránkami, může kupříkladu zabránit v opakovaném zadávání hesla během jediné návštěvy webových stránek. Bez ohledu na způsob použití však soubory cookie nebudou shromažďovat osobně identifikovatelné informace. Můžete také nastavit svůj webový prohlížeč, aby tyto soubory buď přijímal nebo odmítal. Pokud se rozhodnete je odmítat, některé části těchto webových stránek nemusí pracovat spolehlivě či mohou být pomalejší.

• Bezpečnost
Bezpečnost všech osobně identifikovatelných informací je pro nás nesmírně důležitá. Jakmile vámi zasílané informace obdržíme, vynaložíme veškeré úsilí k zajištění jejich bezpečnosti v našich systémech. Bohužel nelze žádný přenos dat prostřednictvím internetu zabezpečit stoprocentně. Snažíme se chránit vaše osobní informace, ArcelorMittal vám však nemůže zajistit nebo zaručit bezpečnost všech vašich zasílaných informací, takže to děláte s vlastním rizikem.

• Žádosti o práci
Pokud elektronickou cestou požádáte o práci u AMTP Karviná či skupiny ArcelorMittal, Vámi předložené informace (osobní údaje, životopis, doklad o vzdělání atd.) budou využity oprávněným personálem k posouzení Vaší kvalifikace a zkušeností vzhledem k volným místům. Jako žadatel o práci máte právo upravovat a opravovat svá osobní data, a případně také vzít zpět svůj souhlas s použitím svých osobních údajů.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Jestliže se jakékoliv ustanovení těchto Podmínek přístupu ukáže jako neplatné, nezpůsobí to neplatnost ostatních ustanovení.

Tyto Podmínky přístupu byly vytvořeny v českém jazyce. V případě, že bude rozpor mezi překlady do cizích jazyků a českým zněním, má přednost česká jazyková verze.

AMTP Karviná je společností zřízenou podle českého práva, se sídlem v České republice. Proto zde výslovně souhlasíte, že všechny případné spory vznikající z použití těchto webových stránek nebo v souvislosti s nimi, budou řešeny podle českého práva před českými obecnými soudy.

Jakékoli dotazy týkající se těchto Podmínek přístupu prosím směrujte na andrea.seveckova@arcelormittal.com

ArcelorMittal Newsletter ArcelorMittal Newsletter ArcelorMittal Newsletter >